Αρχική Σελίδα
Ταυτότητα
     Προσωπικό
 Υπηρεσίες
 Ανακοινώσεις
  Σεμινάρια
 Υποστήριξη
  Κωδικός:
Συνθ/κό:

Ξεχάσατε το συνθηματικό;

Είστε νέος χρήστης; Κάντε εγγραφή εδώ.
Ταυτότητα ΚΥΠΕ
 
Στo πλαίσιo της Κεντρικής Δράσης του ΑΠΘ και του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II (Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α "Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών"), δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2003 μια νέα μονάδα με την επωνυμία "Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης" (ΚΥΠΕ).
 
Σκοπός του ΚΥΠΕ είναι να υποστηρίζει τους διδάσκοντες του ιδρύματος σε θέματα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να εξυπηρετούν τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 
Μέσω των σεμιναρίων που διοργανώνει και του παρόντος διαδικτυακού τόπου, το ΚΥΠΕ επιδιώκει να δημιουργήσει για τους διδάσκοντες του ΑΠΘ συνθήκες ασφαλούς υλοποίησης καινοτόμων διδακτικών προσπαθειών και να ενισχύσει σημαντικά τον αριθμό των ενδιαφερομένων να εισάγουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στις διδακτικές τους δραστηριότητες.
 
Τη διεύθυνση του ΚΥΠΕ έχει τριμελής επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο έργο. Ευθύνη της τριμελούς επιτροπής είναι ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών και η λήψη των σχετικών αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου (π.χ. πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, ανάθεση καθηκόντων, αξιολόγηση έργου, κλπ.).
 
Ο γενικός στόχος που θέτει η επιτροπή είναι να υλοποιηθεί το έργο με τέτοιο τρόπο ώστε με την ολοκλήρωση του να παραμείνουν στη διάθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.
 
Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΥΠΕ αναπτύσσονται λεπτομερώς σε σχετική ιστοσελίδα (βλ. μενού αριστερά).

 

 
  © LPIS